Doding Haleluya Digital

355. Ilobei-Mu o Jesus

Doding Hasasapan ni Dousa

la = c: 4 ketuk
1. Ilobei-Mu o Jesus, talar do hagoluhankin Mangarap holong atei-Mu, ilobei-Mu o Jesus
2. Hu lobei-Mu o Jesus roh au na sombuh na doyuk Mamorsan dousa na borat, hu lobei Mu o Jesus
3. I lobei-Mu o Jesus talar ganupan dousangkin Ronsi goluhku na simou, i lobei-Mu o Jesus

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital