Doding Haleluya Digital

364. Hubogei Tuhankin

Doding Pangapohon

Es = do 3 ketuk
1. Hubogei Tuhankin, na roh mandilo au “Marhiteihonni daroh Kin, goluhmu boi sonang ”Sai manrogop au roh manombah Ham. Sai papansing Ham ma au, marhitei darohMu.
2. Roh do Bamu Tuhan, au na loja tumang. Marhitei-hitei holongMu, patoguh uhurhon. Sai manrogop au, roh manombah Ham. Sai papansing Ham ma au, marhitei darohMu.
3. Bamu parmonang in, roh au o Tuhankin. Ganupan sitarononkin, hu boan do hujin. Sai manrogop au, roh manombah Ham. Sai papansing Ham ma au marhitei daroh-Mu. 4 . Ibere Ham Tuhan, haporsayaonkin. Sai tambah ma holong-Mu in, pamalas uhurhin. Sai mamogop au, roh manombah Ham. Sai papansing Ham ma au, marhitei daroh-Mu.
5. Horja-Mu in Tuhan, dear pardalannin. Totap ganup padan-Mu in, sadokah-dokahnin. Sai mamogop au, roh manombah Ham. Sai papansing Ham ma au, marhitei daroh-Mu.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital