Doding Haleluya Digital

450. Sihol do Uhurnami

Doding Haporsayaon

G = do
1. Sihol do uhur nami Tuhan Pajumpah bohi pakonni Ham :,: Sai roh ma Ham sonari Tuhan! Podahi Ham hanami
2. Sipangindoannami nuan. Sorapi uhurnami Tuhan. :,; Sai roh ma Ham sonari Tuhan! Podahi Ham hanami.
3. Ai Ham do na margogoh tongon. Lao patorsahon hanami on. :,: Sai roh ma Ham sonari Tuhan! Podahi Ham hanami.
4. Halani ai sai ondos Bamu. Baen Ham hanami susian-Mu. :,: Sai roh ma Ham sonari Tuhan! Podahi Ham hanami.
5. Uhur sipambalosi Bamu. Lao mangidangi kuria-Mu. :,; Sai roh ma Ham sonari Tuhan! Podahi Ham hanami.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital