Doding Haleluya Digital

454. Jesus Pangarapannami

Doding Haporsayaon

Es = do
1. Jesus pangarapannami, roh ma Ham bannami on. Ham pabayu goluh nami, na dob tinobus-Mu on. Ai iruntas Ham hurungan, na manrahut hanai on. Sai bobahon Ham ganupan, bangsa na itanoh on.
2. Gabe tinompa na baru, bahen Ham hanami on. Janah bangsa sipangihut, bani dalan na sintong. Boi mangidah hamegahon, in ma harajaon-Mu in. Pargogohi manundalhon, goluh hagolapan in. Ā 

Cari nomor/judul
Copyright Ā© 2024 Haleluya Digital