Doding Haleluya Digital

460. Sanggah Loja au Bani Horja

Doding Haporsayaon

C = do
1. Sanggah loja au bani horja, sai marhoih janah tariluh. Pitah sada do huparsinta, o Tuhan pargogohi Ham au. Pitah sada do huparsinta, o Tuhan pargogohi Ham au.
2. Age loja pe au marhorja, tong do ahu marpangarapan. Ai sirsir do ham mardimata, marhiteihon tonduy-Mu Tuhan. Ai sirsir do ham mardimata, marhiteihon tonduy-Mu Tuhan.
3. Sanggah bai na ngayotan au, roh do Ham mansahap-sahapi. Tangan-Mu manompuk-nompuk gurungku, mambaen malas uhurhu ijin. Tangan-Mu manompuk-nompuk gurungku, mambaen malas uhurhu ijin.
4. Pori jumpah pe halojaon, seng be pala au sai songgotan. Ai tongtong do ham ilambungku, na dob ondos au on hu Bamu. Ai tongtong do ham ilambungku, na dob ondos au on hu Bamu.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital