Doding Haleluya Digital

64. Laho do Biri-biri in

Doding Parmatei ni Tuhan Jesus

F = do; 1 ketuk
1. Laho do Biri-biri in mamorsan ganup dousa, ni haganupan jolma in ase maluah hita. Iporsan naboritta in, ibere do diri-Ni in, Hu tangan ni pamunuh, itaron do na sahit in, das bai na rotap hosah-Niin nini “Sai porsanon-Ku”
2. Ai anggo Biri-biri in, in ma huan-huanku, Na paluahkon tonduyhin, isuruh Naibataku. Ai nini dompak Anak-Nin: ”Parayak ma pardousa in Na dob pinapaanku, banggal do ringiskin, Tapi tarbaen mahombun in pangkorhon ni daroh-Mu”
3. Na ra do au alo Bapa, humbai gok ni uhurhu. Padas rosuh-Mu, ‘ge huja, ai gok Bamu tumang do”. O holong ni atei-Mu in, tor aha ma usihannin na songon Ham margogoh? Ibere Naibata hape, Anak-Ni lao manaron in, taronon ni na magou.
4. Sadokah na manggoluh au, sai Jesus ingatonku; Ganup na bangku binaen-Mu, hata-Mu pasaudonku. Ham sol haholonganku do, jaha ihutkononku do Bai dalan hagoluhan. Ningon Bamu namando au, Manggoluh barang matei au, sai ham do jolomanku.
5. O Tuhan, hinajenges-Mu sihol dodingkononku; Diringku ma berean-Mu, na lao ondoskononku. Jesus, sai jalo Ham au on, pasiat Ham pamujingkon Baen sangap ni goran-Mu. Hu surga in paondos au, Marhitei-hitei daroh-Mu, intan ni sihilapku.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital