Doding Haleluya Digital

8. O Jesus Hasomani

Doding Tonggo

Es = do

1
O
|
3
Je
2
sus
3
ha
6
so
|
5
man
4
3
i,
6
ha
|
5
na
4
mi
3
ha
2
ga
|
3
nup;
.
0
5
Pa
|
6
sa
7
da
.1
u
7
hur
|
6
na
.
5
mi,
3
a
|
4
se
3
to
2
rang
2
ga
|
1
nup
.
.

BL 61.
1. O Jesus hasomani, hanami haganup; Pasada uhur nami, ase torang ganup
2. Seng boi dalanonnami sanlangkah na torsa; Dob Ham hasomannami, torang age huja.
3. Sai Ham hasomannami, ase ganup jorei, Ganupan munsuhnami, mangunduk talu bei.
4. Songon hasomannami, urupi hanai on; Bai hasosakannami, na i dunia on.
5. Parorot Ham hanami, na dob jabolon-Mu; Ampa hasomannami, sai ondos ma Bamu.
6. Dob bois bohalnami, holong ma atei-Mu. Pamasuk tonduynami, bai hasonangan-Mu.
7. Sai tenger do uhurhu mardingat Hata-Mu; Ham do hatundalanku, bai paruhuman-Mu.

Choral Buch 29 Melchior Vulpius 1609
Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital